SZBI Audyty

Audyt bezpieczeństwa informacji powinien dać odpowiedź na pytanie, czy audytowana organizacja prawidłowo i zgodnie z obowiązującym prawem chroni swoje informacje.  Od 5 lat realizujemy na zlecenia różnych JST audyty bezpieczeństwa informacji, zwracając uwagę na to, że system zarządzania bezpieczeństwem informacji to proces. Proces ten realizuje się w kilku podstawowych etapach:

  • ustanowienie
  • wdrożenie
  • eksploatacja
  • ciągłe doskonalenie.

Elementem doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji jest audyt wewnętrzny. Konieczność jego wykonywania wynika z przepisów  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych zawartych w:
 § 20.  ww rozporządzenia - "1. Podmiot realizujący zadania publiczne opracowuje i ustanawia, wdraża i eksploatuje, monitoruje i przegląda oraz utrzymuje i doskonali system zarządzania bezpieczeństwem informacji zapewniający poufność, dostępność i integralność informacji z uwzględnieniem takich atrybutów, jak autentyczność, rozliczalność, niezaprzeczalność i niezawodność.
2. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji realizowane jest w szczególności przez zapewnienie przez kierownictwo podmiotu publicznego warunków umożliwiających realizację i egzekwowanie następujących działań:

14) zapewnienia okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji, nie rzadziej niż raz na rok."

Jeśli w organizacji wdrożony jest SZBI zgodny z wymogami Normy PN-ISO/IEC 27001 to w obszernej dokumentacji tego wdrożenia jest plan audytów wewnętrznych, które powinny być realizowane nie rzadziej niż raz na rok.

Audyt

Wyprzedź incydent  -  zleć nam audyt. Poprawimy bezpieczeństwo teleinformatyczne Twojej firmy oraz  danych znajdujących się w zasobach struktur IT za Twoją bramą internetową. 

Pamiętaj że ...

Najczęstsze przyczyny utraty danych:

  • Błąd człowieka
  • Awaria sprzętu
  • Awaria źródła zasilania
  • Uszkodzenia nośników
  • Błędy oprogramowania

O firmie

Zajmujemy się doradztwem informatycznym. Specjalizujemy się w ochronie danych osobowych i systemach zarządzania bezpieczeństwem informacji. Audytujemy i wdrażamy systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymogami normy PN-ISO/IEC 27001

Adres

ul. Plażowa 25
62-070 Zborowo
Gmina Dopiewo

Telefon

+48 601706566

Czekamy na Twoje pytania

Real Time Web Analytics