Zarządzanie ryzykiem – proces czy doraźne działanie

Zarządzanie ryzykiem jest ciągłym procesem, zapewniającym organizacjom wysoki poziom odporności na niekorzystne skutki zdarzeń oraz sytuacji, które występują w ich normalnej działalności oraz umożliwia identyfikację i wykorzystanie nadarzających się okazji (szans), które mają pozytywny wpływ na działanie organizacji.

W celu zbudowania prawidłowego procesu zarządzania ryzykiem należy określić cele organizacji i zbudować jej kontekst. Kontekst powinien odzwierciedlać wszystkie aspekty środowiska, w którym organizacja chce osiągać swoje cele. Cele strategiczne wspierają cele operacyjne a te osiągane są poprzez realizację procesów w organizacji. Wszystkie formalne i nieformalne procesy i w organizacji powinny być jednoznacznie przypisane do celów  operacyjnych i mieć właścicieli.

Ustanowienie, wdrożenie, eksploatacja i ciągłe doskonalenie procesu zarządzania ryzykiem

Metodyka zarządzania ryzykiem

Przeprowadzamy w organizacji audyt, którego celem jest jednoznaczne wskazanie właścicieli ryzyka. Na podstawie wyniku audytu przygotowujemy metodykę oceny ryzyka. Metodyka , uwzględniając kontekst organizacji i zaimplementowane procesy, zapewnia jednoznaczną identyfikację ryzyk, których materializacja mogła by wpłynąć na osiąganie celów operacyjnych przez organizację.

Budowanie kompetencji i świadomości - szkolenia

Podnosimy świadomość procesu zarządzania ryzkiem w organizacji wdrażając nowy lub modyfikując istniejący proces ciągłego doskonalenia. Przeprowadzamy szkolenia dla wszystkich osób biorących udział w procesie oceny i szacowania ryzyka.

Szkolimy zarząd organizacji w perspektywie oceny i realizacji planu postępowania z ryzykiem.

Ocena i postępowanie z ryzykiem

Nasi konsultanci pomagają zidentyfikować ryzyka w organizacji, wspierają zespół przy analizie ryzyka, pomagają by prawidłowo ewaluować ryzyka zgodnie z przyjętą metodyką oraz przygotować plan postępowania z ryzykiem.

Monitorowanie i przegląd ryzyka

Na koniec pomagamy wdrożyć proces monitorowania i przeglądu ryzyk, który pozwala organizacji na skuteczne wykrywanie i reagowanie na zdarzenia wynikające z ryzyk oraz identyfikację nowych ryzyk i aktualizację istniejących.

Audyt

Wyprzedź incydent  -  zleć nam audyt. Poprawimy bezpieczeństwo teleinformatyczne Twojej firmy oraz  danych znajdujących się w zasobach struktur IT za Twoją bramą internetową. 

Pamiętaj że ...

Najczęstsze przyczyny utraty danych:

  • Błąd człowieka
  • Awaria sprzętu
  • Awaria źródła zasilania
  • Uszkodzenia nośników
  • Błędy oprogramowania

O firmie

Zajmujemy się doradztwem informatycznym. Specjalizujemy się w ochronie danych osobowych i systemach zarządzania bezpieczeństwem informacji. Audytujemy i wdrażamy systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymogami normy PN-ISO/IEC 27001

Adres

ul. Plażowa 25
62-070 Zborowo
Gmina Dopiewo

Telefon

+48 601706566

Czekamy na Twoje pytania

Real Time Web Analytics